Najczęściej kupowane

W tej chwili brak najlepiej sprzedających się

Menu

Warunki korzystania

Regulamin Serwisu§ 1. Definicje

 1. Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

  1. Bank – bank udzielający finansowania, wskazany przez PGENERGIA.PL.

  2. Infolinia – obsługa Klienta dostępna telefonicznie w godzinach i pod numerem telefonu, wskazanymi na stronie Sklepu.

  3. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonała, dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Serwisu. W imieniu Klienta innego niż osoba fizyczna czynności wobec PGENERGIA.PL podejmować może osoba umocowana do jego reprezentowania.

  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów na odległość.

  6. Serwis (Serwis Internetowy) – prowadzony przez PGENERGIA.PL serwis internetowy dostępny pod adresem www.pgenergia.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

  7. Strona – Usługodawca lub Klient.

  8. Strona Serwisu – każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem www.pgenergia.pl

  9. Towar – prezentowane na Stronie Serwisu urządzenia, mogące wchodzić w skład instalacji fotowoltaicznej wykonywanej przez Usługodawcę, które mogą zostać lub zostały wybrane przez Klienta, przy zawieraniu Umowy.

  10. Umowa – umowa na wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem i dokumentacją techniczną, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem na odległość.

  11. Usługa - usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.

  12. Usługodawca – PGENERGIA.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Wysokiej Głogowskiej 20A, 36-061 Wysoka Głogowska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000749700, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 5170394816, Regon 381363463.

  13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego.§ 2. Informacje ogólne o Serwisie i usługach.

 1. Zawieranie przez Usługodawcę umów na odległość i świadczenie przez niego usług drogą elektroniczną oraz korzystanie przez Klientów z Serwisu Internetowego i z oferowanych za jego pośrednictwem Usług, odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 3. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Serwisie Internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu Internetowego, polegają na:

  1. umożliwianiu Klientom składania Zamówień dotyczących wyboru Towarów dostępnych w Serwisie Internetowym, mających wchodzić w skład Instalacji Fotowoltaicznej, Usług świadczonych przez Usługodawcę i zawierania na odległość Umów na wykonanie Instalacji Fotowoltaicznej wraz z montażem i dokumentacją techniczną;

  2. udzielaniu Klientom informacji o Towarach i Usługach;

  3. umożliwianiu Klientom korzystania z usług platform/serwisów obsługujących płatności.

 5. Urządzenia wchodzące w skład Instalacji Fotowoltaicznej oferowane za pośrednictwem Serwisu są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta.

 6. System teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, dla zagwarantowania maksymalnej poprawności działania, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:

  1. Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub

  2. inne przeglądarki w wersji aktualnej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.

 7. Towary i treści prezentowane na Stronie Serwisu, w tym m. in. nazwa Serwisu, znaki towarowe, elementy graficzne, podlegają odpowiedniej ochronie prawnej, a prawa do nich przysługują Usługodawcy lub innym uprawnionym podmiotom.

 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie, w każdym czasie, na stronie Serwisu www.pgenergia.pl. W każdym czasie Klient może go wydrukować dla swoich potrzeb.

 9. Informacje o Towarze, Umowie na wykonanie Instalacji Fotowoltaicznej, opisy, cenniki i reklamy należy poczytywać za zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 10. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc.

 11. Usługodawca może zmieniać podane na Stronie Serwisu ceny oraz organizować akcje promocyjne. Nie będzie to mieć wpływu na złożone do tego czasu zamówienia.§ 3. Korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Powyższe następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Serwisu Internetowego.

 2. Przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

 3. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podawania przyczyny. Zaprzestanie z korzystania z Serwisu Internetowego przez Klienta powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. Do obowiązków Klienta należy, w szczególności:

- takie korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, aby nie powodowało to zakłócenia w jego działaniu,

- takie korzystanie z usług, które nie jest w sposób oczywisty sprzeczne z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,

- niepodejmowanie czynności zmierzających do uzyskania dostępu do danych i informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

- korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, bez naruszania obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu, norm obyczajowych oraz w zgodzie ze zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,

- przestrzeganie zakazu dostarczania, przekazywania i rozpowszechniania treści o charakterze bezprawnym,

- korzystania z usług w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów lub dla Usługodawcy, z poszanowaniem wszelkich przysługujących im praw.

 1. Naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować pozbawieniem go przez Usługodawcę prawa do dalszego korzystania z Serwisu i dostępu do świadczonych za jego pośrednictwem usług.

 2. W zależności od występujących potrzeb Usługodawca może modyfikować techniczny sposób realizowania Usług, bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron oraz bez wpływu na jakość świadczonych Usług.§ 4. Składanie zamówienia, zawarcie umowy, dostawa Towaru.

 1. Do składania Zamówienia i zawarcia Umowy wymagane jest użycie formularza udostępnianego w Serwisie.

 2. W celu zawarcia Umowy należy złożyć Zamówienie dokonując wyboru Towaru w Serwisie Internetowym, wskazać adres do dostawy, adres wykonania Instalacji Fotowoltaicznej z nr. działki, podać moc umowną przyłącza i inne wymagane informacje oraz wybrać sposób płatności. Powyższa procedura przeprowadzana jest w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.

 3. W trakcie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich informacji, o które zostanie poproszony za pośrednictwem Serwisu, a które są niezbędne do przyjęcia i zrealizowania Zamówienia.

 4. Składając zamówienie Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.

 5. W razie zawarcia Umowy, Klient może zostać poproszony o podanie dalszych informacji, koniecznych do wykonania Umowy w sposób prawidłowy, zgodny z wolą Klienta, warunkami technicznymi i przepisami prawa. Prośba o powyższe informacje może zostać złożona przez Usługodawcę również telefonicznie lub mailowo.

 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma, na podany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, zawierające wszystkie istotne elementy Zamówienia, przewidywany termin dostawy oraz dodatkowe informacje wymagane przez obowiązujące prawo.

 7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji Umowę uważa się za zawartą.

 8. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Usługodawcę Klient może anulować złożone Zamówienie. W tym celu informację o anulowaniu Zamówienia należy wysłać e-mailem na adres, z którego Klient otrzymał potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. W celu anulowania Zamówienia Klient może również skontaktować się z Usługodawcą za pomocą Infolinii.

 9. Złożone Zamówienie zostaje przekazane do realizacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy. W szczególnych przypadkach, jeśli realizacja w w/w terminie nie będzie możliwa, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony drogą e-mailową, a jednocześnie zostanie wskazany termin, w którym Zamówienie zostanie zrealizowane. Przez przekazanie do realizacji należy rozumieć powierzenie Towaru do wysyłki w celu dostawy do Klienta, nie zaś wykonanie umowy i montaż instalacji fotowoltaicznej.

 10. Montaż Instalacji Fotowoltaicznej pod adresem wskazanym przez Klienta nastąpi w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy, w zależności od warunków atmosferycznych. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych Usługodawca dążyć będzie do zakończenia montażu w terminie 30 dni.

 11. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem współpracującej z Usługodawcą firmy kurierskiej. Usługodawca ma prawo zmiany i wyboru innej firmy kurierskiej, również po złożeniu Zamówienia przez Klienta, co nastąpi bez uszczerbku dla terminu jego realizacji i kosztów dostawy ponoszonych przez Klienta.

 12. Dostawa zrealizowana zostanie jedynie na znajdujący się na terenie Polski adres podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

 13. Koszty dostawy pokrywa w całości Klient. Wszelkie koszty dostawy zamawianego Towaru Usługodawca wskazuje wyraźnie podczas procedury składania Zamówienia.

 14. Klient może śledzić stan swojego Zamówienia za pomocą Infolinii.

 15. Odbierając dostarczony Towar Klient powinien sprawdzić stan przesyłki w czasie i w sposób odpowiadający jej rodzajowi, w szczególności pod kątem ewentualnych mechanicznych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, lub innych, niekompletności przesyłki lub niezgodności jej zawartości ze złożonym Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia powyższych nieprawidłowości Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki. W tym celu należy sporządzić protokół reklamacji, który powinien posiadać przy sobie kurier. Po skontaktowaniu się Klienta z Usługodawcą przygotowana zostanie nowa dostawa.

 16. Przyjmując Towar Klient powinien potwierdzić jego odbiór.§ 5. Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru.

 1. Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy, bez podawania przyczyny.

 2. Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- od objęcia rzeczy (Towaru) w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

- w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,- dla umowy o wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem i dokumentacją techniczną - od dnia zawarcia umowy.

 1. W celu zrealizowania prawa do odstąpienia od umowy Konsument składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być również złożone na formularzu dostępnym na stronie Serwisu. Oświadczenie takie należy wysłać na adres Usługodawcy: PGENERGIA.PL, Wysoka Głogowska 20A, 36-061 Wysoka Głogowska, lub na adres e-mail dostępny na stronie Serwisu. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. W przypadku otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail, Usługodawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. W tym wypadku Strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń.

 4. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

 5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Jeśli Konsument wyrazi na to zgodę, Usługodawca może dokonać zwrotu płatności w inny sposób, który nie będzie wiązał się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

 6. Jeżeli Usługodawca nie zaproponuje, że sam odbierze dostarczony Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Jeżeli Konsument wybierze sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 10. Towar zwracany przez Konsumenta powinien zostać opakowany w sposób, który zabezpieczy przed jego uszkodzeniami w trakcie transportu.

 11. Towar, wraz z kompletnym wyposażeniem oraz załączonymi dokumentami dotyczącymi gwarancji i obsługi, należy zwrócić na adres Usługodawcy: PGENERGIA.PL, Wysoka Głogowska 20A, 36-061 Wysoka Głogowska

 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.§ 6. Reklamacje-gwarancja i rękojmia, właściwość sądów.

 1. Usługodawca oświadcza, że oferowane przez niego Towary są fabrycznie nowe oraz objęte są gwarancją udzielaną przez ich producenta.

 2. Usługodawca ponosi względem Klientów odpowiedzialność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Roszczenia przysługujące Klientowi określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Usługodawca udziela 3 letniej rękojmi na montaż instalacji fotowoltaicznej, z możliwością rozszerzenia do 30 lat za dodatkową opłatą.

 5. Klient zamawiając wykonanie Instalacji Fotowoltaicznej potwierdza, że dach, na którym instalacja będzie zamontowana, posiada odpowiednią nośność i wytrzymałość do posadowienia na nim dobranej przez Klienta Instalacji. Usługodawca nie dokonuje ekspertyzy wytrzymałości dachu oraz nie odpowiada za ewentualne szkody i utracone korzyści w przypadku, gdy okaże się, że dach nie jest odpowiednio wytrzymały.

 6. Przed rozpoczęciem prac Usługodawca ustala z Klientem zakres prac koniecznych do wykonania Instalacji Fotowoltaicznej, a Klient akceptuje te prace. Tym samym Klient nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu wykonania tych prac, poza roszczeniami gwarancyjnymi i wynikającymi z rękojmi udzielonej na montaż Instalacji. Powyższe dotyczy w szczególności wyłączenia roszczeń dotyczących: naruszenia w celach montażowych poszycia dachowego, wykonania mocowań do konstrukcji nośnych, wykonania otworów przepustowych w ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych budynku oraz otworów montażowych poszczególnych elementów Instalacji Fotowoltaicznej i innych koniecznych prac.

 7. Zakres prac Usługodawcy w ramach wykonania Umowy nie obejmuje budowy i/lub modernizacji instalacji elektrycznej, odgromowej i uziemiającej budynku, na którym montowana będzie Instalacja Fotowoltaiczna.

 8. Reklamacje z tytułu gwarancji producenta obejmującej Towary użyte do wykonania Instalacji Fotowoltaicznej należy składać zgodnie z informacjami podanymi w karcie gwarancyjnej Towaru. Reklamacje z tytułu rękojmi na montaż można składać na adres Usługodawcy: PGENERGIA.PL, Wysoka Głogowska 20A, 36-061 Wysoka Głogowska.

 9. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące reklamacji można uzyskać dzwoniąc pod nr. telefonu Infolinii wskazany na stronie www.pgenergia.pl.

 10. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego można składać telefonicznie, dzwoniąc na nr. Infolinii, lub e-mailem na adres podany na stronie www.pgenergia.pl W ten sam sposób Klient powinien poinformować Usługodawcę o spostrzeżonych nieprawidłowościach, błędach i usterkach w funkcjonowaniu Serwisu. O wynikach reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu Klient powiadomiony zostanie drogą e-mailową.

 11. Reklamacje rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do właściwej oceny zakomunikowanych lub stwierdzonych uchybień, wad, usterek i nieprawidłowości, nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia.

 12. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy rzeczowo i miejscowo właściwe według powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.

 13. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem nie będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.§ 7. Dane osobowe.

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych podawanych w trakcie procedury składania Zamówienia.

 2. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skutecznego złożenia zamówienia i prawidłowej realizacji zamówienia przez Usługodawcę.

 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do treści swoich danych, do ich poprawiania, jak też cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie dzwoniąc na numer Infolinii, listownie na adres Usługodawcy, lub drogą e-mailową na adres podany na Stronie Serwisu.§ 8. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 2. Aktualny Regulamin publikowany jest na Stronie Serwisu. Na żądanie Klienta aktualny Regulamin zostanie mu dostarczony nieodpłatnie drogą elektroniczną. O zmianach Regulaminu Usługodawca powiadamiać będzie na Stronie Serwisu.